Všeobecné obchodné podmienky

Pri objednaní tovaru je nutný váš súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu oblecsiho.sk upresňujú podmienky nakupovania tovaru, vrátane jeho doručenia, prípadnej reklamácie a ostatných záležitostí súvisiacich s nákupom tovaru v internetovom obchode.

2. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledovné výrazy tento význam:

2.1 Predávajúcim sa rozumie spoločnosť  MMP spol. s r.o.
so sídlom Bratislavská 11, 917 02 Trnava. IČO: 43863272: IČ DPH SK2022508147 , ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu oblecsiho.sk.

2.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá po platnej registrácii realizáciou nákupu vstúpila do obchodného
vzťahu s predávajúcim.

3. Objednávka tovaru

3.1 Kupujúci objednáva tovar z ponuky internetového obchodu nasledovne:
• online objednávkovým formulárom v internetovom obchode
• e-mailom na adrese: objednavky@oblecsiho.sk

3.2 V prípade objednávky zasielanej e-mailom musí táto obsahovať základné náležitosti ako: identifikačné údaje kupujúceho, kontaktnú osobu vrátane telefonického kontaktu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je odlišná od fakturačnej, názov tovaru, veľkosť a počet kusov.

3.3  Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho potvrdzujúcim emailom.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3.4 Potvrdená objednávka je záväzná, preto v prípade záujmu zrušiť túto záväznú objednávku je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho.
Ak bol tovar odoslaný na prepravu pred doručením žiadosti o zrušenie objednávky, môže kupujúci vrátiť tovar v zmysle zákona a to spätným odoslaním neporušeného tovaru na vlastné náklady aj s priloženým daňovým dokladom.
Peniaze budú vrátené bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo strany predávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.

4. Odber a dodávka tovaru

4.1 Odber tovaru sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to formou:
• prostredníctvom Slovenskej pošty
• alebo kuriérskou službou /pri voľbe tejto prepravy je nevyhnuté uviesť kontaktné telefónne číslo/

4.2 Pri bezplatnom doručení tovaru v meste Trnava, kupujúci svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre predávajúceho potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

4.3 Cena prepravy tovaru bude stanovená na základe parametrov tovaru uvedených v objednávke.

4.4 Ak kupujúci nemá záujem o doručenie tovaru po určitom termíne, je tento konečný termín povinný oznámiť predávajúcemu vo forme poznámky pri zadávaní objednávky.

4,5. Tovar expedujeme do 2-14 dní.

5. Ceny

5.1 Maloobchodné ceny tovaru sú uvedené priamo na stránke e-shopu oblecsiho.sk

5.2 Predávajúci má vyhradené právo dohodnúť s kupujúcim osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách. Predávajúci má taktiež výhradné právo dohodnúť s kupujúcim osobitné cenové a platobné podmienky v prípade kúpy väčšieho množstva tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom.

5.3 Cena tovaru je uvádzaná vrátane DPH a nezahŕňa náklady za dopravu a balné.
Cena za balné a poštovné je 3,50 Eur vrátane DPH v prípade zaslania zásielkou Slovenskou poštou i kuriérskou spoločnosťou.
Príplatok za dobierku je 1,00 Eur vrátane DPH.

 

6. Spôsob platby

6.1 Úhrada ceny za objednaný tovar je možná nasledovnými spôsobmi:
– bezhotovostný prevod,
– úhrada ceny dobierkou.
6.2 Bezhotovostná platba na základe zálohovej faktúry sa vykonáva v plnej výške objednaného tovaru a nákladov na doručenie. Platba je možná výlučne v eurách. Po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho bude tovar zaslaný zvoleným spôsobom dopravy spolu s daňovým dokladom pre potreby účtovníctva.

6.3 Pri voľbe úhrady ceny dobierkou, bude cena tovaru uhradená pracovníkovi pošty alebo kuriérovi pri prevzatí zásielky. Daňový doklad je aj v tomto prípade obsiahnutý priamo v balení zásielky.

6.4 Pri expresnom doručení má zákazník možnosť uhradiť cenu tovaru vkladom na účet predávajúceho, pričom tovar bude odoslaný na prepravu v deň pripísania sumy na účet alebo kuriérovi pri doručení zásielky.

7. Vlastníctvo tovaru a riziká

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k výrobkom až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok ako poštovné a balné, ktoré podľa týchto obchodných podmienok ako aj zálohovej faktúry majú byť uhradené na účet predávajúceho.

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

8.1 Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia a prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Ak tovar vykazuje zjavné vady či poškodenia pri dodávke tovaru, je kupujúci povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie vád zjavných v momente doručenia a prevzatia tovaru, nie je predávajúci povinný brať do úvahy.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom balení, s priloženou kópiou faktúry, presným popisom závady a návrhu na vybavenie reklamácie. Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi predávajúceho. Ak kupujúci nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád.

8.4 Poškodenia tovaru dopravou je povinný kupujúci reklamovať priamo pri dodaní tovaru prepravcom. Pokiaľ kupujúci písomne nereklamoval poškodenie balíka u prepravcu, je potrebné oznámiť reklamáciu najneskôr do 1 pracovného dňa od dodania zásielky. Oneskorené reklamácie nebudú uznané.

8.5 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. V prípade, ak tovar nie je možné opraviť, vyhradzuje si predávajúci právo riešiť reklamáciu výmenou tovaru za bezvadný alebo vrátením kúpnej ceny.

8.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanickým poškodením po doručení, prírodnou katastrofou, nekvalifikovaným používaním alebo pri inom porušení záručných podmienok zistených predávajúcim.

9. Storno objednávky

9.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

9.2 Potvrdená objednávka je záväzná, preto v prípade záujmu zrušiť túto záväznú objednávku je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Ak bol tovar odoslaný na prepravu pred doručením žiadosti o zrušenie objednávky, môže kupujúci vrátiť tovar v zmysle zákona a to spätným odoslaním neporušeného tovaru na vlastné náklady aj s priloženým daňovým dokladom. Peniaze budú vrátené bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Spätná zásielka kupujúceho zaslaná formou dobierky nebude zo strany predávajúceho prevzatá z účtovných dôvodov.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci má výhradné právo tieto podmienky zmeniť.

11.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Iné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami
sa riadia platnými zákonmi SR, hlavne Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., Zákonom na ochranu spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších novelizácií.

11.3 Kupujúci uplatnením objednávky u predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.